شالوده اندیشه و عمل تیوان دام در ارائه خدمت به تولیدکنندگان و پروش دهندگان
  • همکاری نزدیک با جامعه دانشگاهی

    تیوان دام همواره تلاش می کند تا زنجیره مفقوده بین صنعت و دانشگاه باشد و در انتقال نیازمندی های صنعت به دانشگاه و پاسخ جامعه علمی به این نیازها وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
  • تکیه بر دانش و تجربه اعضای تیوان دام

    اعضای تیوان دام همواره تلاش نموده از دانش خود را بروز کرده و با تکیه بر تجربه گذشته خود محصولات و مشاوره هایی متناسب با نیاز تولیدکنندگان در اختیار آنها قرار دهد.
  • بهره گیری از کارشناسان باتجربه

    دانش نشات گرفته از تجربه، بسیار سخت و اغلب با هزینه های فراوان (مادی و معنوی) بدست می آید. ارتباط با کارشناسان با تجربه و استفاده از پشنهادات آنها همواره در دستور کار تیوان دام بوده است